شارژ تبلیغات
بیایید فرض کنیم که انسان ها بالاخره پی بردند که چطور میتوان بدون تجهیزات مخصوص در فضا نفس کشید و راهی هم برای سفر به هر کدام از سیارات منظومه شمسی پیدا کردند. با وجود آنکه می دانیم بعید است این رویا در آینده ی نزدیک محقق شود، اما می خواهیم ببینیم اگر بدون هیچ ابزار و دستگاه حفاظتی ای به سیارات دیگر سفر کنیم، در آنجا چه شرایطی خواهیم داشت و چه مدت می توانیم زنده بمانیم.